top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YENER KAHRAMAN Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır)

 

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “YENER KAHRAMAN“ olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: YENER KAHRAMAN

ADRES: yenerkahraman01@gmail.com

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ÜYE, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

İşbu Sözleşme ile Üye, ile YENER KAHRAMAN online hizmeti kapsamında hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

YENER KAHRAMAN: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ÜYE: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: YENER KAHRAMAN’a ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti YENER KAHRAMAN’a ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: YENER KAHRAMAN ve ÜYE’yi,

SÖZLEŞME: YENER KAHRAMAN ve ÜYE arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

KONU

İşbu Sözleşme, ÜYE’nin, YENER KAHRAMAN’a ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

GENEL HÜKÜMLER

ÜYE, YENER KAHRAMAN’a ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, YENER KAHRAMAN tarafından ÜYE’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YENER KAHRAMAN, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YENER KAHRAMAN üyesi olma talebinde bulunan ÜYE, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında YENER KAHRAMAN tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak YENER KAHRAMAN’a vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, üyelik sırasında YENER KAHRAMAN'a bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

 

ÜYE, iş bu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin YENER KAHRAMAN'a tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri YENER KAHRAMAN’a derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde YENER KAHRAMAN’a herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YENER KAHRAMAN, İşbu platform aracılığıyla erişilen her türlü ses ve görsel telif haklarına tabidir. Kişiler tarafından bu ses ve görsellerin bir kısmının veya bütününün izinsiz olarak kaydedilmesi ve/veya paylaşması telif haklarının ihlaline sebep olur.

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK KULLANIM KOŞULLARI

Sizlerin ve bizim güvenliğimiz bizim için çok değerlidir. Kullanım koşullarımızla tarafınıza sunulacak bilgiler, bizim tarafımızdan işlenecek bilgilerin korunmasına yöneliktir. Aşağıda yer alan bilgilendirme, hüküm ve koşullar kişisel bilgilerin korunması, fikri ve sınai haklar ve bunlara ilişkin yasal düzenlemelere tabidir.

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat, Anayasa’nın 20. maddesi, ve özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. ve devamı maddeleri ile Türk Medeni Kanunu’nun 24. Maddesi ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, YENER KAHRAMAN şahsımla ilgili kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi, YENER KAHRAMAN tarafından bu bilgilerin kayıt edilmesini, tutulmasını, depolanmasını, açıklanmasını ve işlenmesini ve/veya kişisel verileri işleyenlere ve/veya YENER KAHRAMAN'ın uygun gördüğü üçüncü kişilere verilmesini, kişisel verilerimin YENER KAHRAMAN'a veya YENER KAHRAMAN'ın uygun gördüğü üçüncü kişilerce işleme tabi tutulmasını gayri kabili rücu olarak, kayıtsız şartsız kabul ve bunlara muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin yukarıda sayılan işlemlere tabi olmalarını ve Türkiye içinde veya Türkiye dışında YENER KAHRAMAN’ın uygun gördüğü üçüncü kişilere verilmesini veya paylaşılmasını serbest irademle kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarafınıza ait bilgileri saklayabiliriz, bu bilgiler; üye kayıt sürecindeki bilgiler, ilerideki hizmetler için alınacak diğer bilgiler, rezervasyonlarınız, siteye giriş çıkış belgeleriniz ve diğer iletişim bilgilerini kapsamaktadır. Saklanan kişisel verileriniz isteğiniz doğrultusunda imha edilir.

 

Genel internet kullanımında cookie kullanımı ile bilgi edinme, bilgisayarınız ve IP adresiniz, işletim sisteminiz bizde saklı olacak şekilde ilerdeki iletişimimiz için kullanabileceğimizi bildirmek isteriz.

Siteyi kullanma durumunuzda cookie kullanımına izin vermiş bulunuyorsunuz. Kişisel bilgilerinizi girerek bilgilerin transfer depolama veya işlemeye tabi tutulacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.

 

Tarafınızca sunulacak tüm bilgilerin yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca büyük bir gizlilikle korunacağını beyan ederiz.

Bilgiler alındığında yetkisiz erişimlerin engellenmesi için çok ciddi tedbirler alacağımızı belirtmek isteriz. Bu bilgileri korumak ve güvenliğini sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

 

Sizden alınan bilgileri aşağıdaki şekillerde kullanacağımızı beyan ederiz;

1.     Almış olduğunuz paketlerin, tarafınıza göndermekle yükümlü olduğumuz sözleşme ve bilgilendirmenin size ulaştırılabilmesi.

2.     Site içeriğinde siz ve bilgisayarınız için en uyumlu şekilde bir sunum sağlamak.

3.     Sitede yer alan hizmetlerle ilgili yapılan değişikliklerde bilgilendirme yapmak.

4.     Hizmetlerin interaktif özellikleri ile ilgili katılımınızın sağlanması.

5.     Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve taleplerinize uygun olarak ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz fırsatlar, ürün ve hizmet bilgileri ile alakalı tarafınıza gönderilecek bildirimler.

Bu hükümler başka şirket ya da kuruluşlarla dolandırıcılığın engellenmesi amacı ile 3. partilerle paylaşılabilir.

 

Buradaki sorumluluklar kapsamında, her bir kişi için paylaşılan bilgiler nedeniyle sorumluluğumuzun olmayacağını beyan ederiz.

 

Bu Gizlilik ve Güvenlik Hükümleri Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Uluslararası ilgili mevzuata tabi olup, ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Buradaki tüm Gizlilik ve Güvenlik politikasında yapılacak değişiklikler bu sitede ilan edilecek, tarafınızla paylaşılacacaktır.

 

TESLİMAT KOŞULLARI

ÜYE, YENER KAHRAMAN sitesi üzerinden kredi kartları ile, Her türlü kredi kartına online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilir. Online ödemelerde siparişin sonunda kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

İADE KOŞULLARI

Elektronik ortamda teslim edilen ses veya görüntü kayıtlarının ve dijital içeriklerinin, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, ÜYE'ye iadesi YENER KAHRAMAN ve Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca, ÜYE'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da YENER KAHRAMANve Yönetmelik gereği mümkün değildir. Dersler satın alındıktan sonra üyenin sözleşme iptal hakkı ve ücret iade hakkı bulunmamaktadır.

 

ÜYELİK DONDURMA HAKLARI

Online üyelikler için dondurma hakkı bulunmamaktadır.

 

ÜYELİK DEVİR HAKKI

Üyelikler devredilemez ve paylaşılamaz. 

 

YENER KAHRAMAN ONLINE TRAINING SYSTEM KURALLARI

Üyelerin, online içeriklerden faydalanmamaları halinde dahi belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını zamanında ve tam olarak ödemeleri zorunludur. Üyelerin dersleri kullanmamaları ve/veya içeriklerden yararlanmamaları hiçbir şekil ve şartta üyeye üyelik bedelini ödememe hakkı vermemektedir. Üye online içeriklerden yararlanmasa dahi üyelik bedellerini ödemek zorundadır. 

 

Üyeler tüm spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıdıklarını, spor aktivitelerine uygun olduklarını, tıbbi kontrollerini yaptırdıklarını veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyduklarını taahhüt ederler. Üyeler, herhangi bir sakatlık, ruhsal veya fiziksel sağlık problemini üyelik öncesi YENER KAHRAMAN’a bildirmek zorundadır. Stüdyo kurallarının üye tarafından ihlali sözleşmenin feshi ve/veya üyeliğin askıya alınması nedenidir.

 

Stüdyonun, üyelere kilo kaybı, kilo artışı ve ruhsal ve fiziksel sağlığın iyileştirilmesi gibi konularda yazılı/sözlü taahhüdü yoktur. 

 

Stüdyo üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla önceden haber vererek ya da vermeksizin Kulüp kurallarını, aktivitelerini, hizmetlerini, sunum şekillerini, bedellerini, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yine YENER KAHRAMAN içeriklerinin bazı bölümlerini ya da tümünü sebep göstermeksizin süreli ya da süresiz olarak yayından kaldırabilir.

 

Stüdyo, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen, stüdyo kurallarına uymayan ve sözleşme şartlarını ihlal eden üyelerin üyeliklerini sözleşme kapsamında iptal edebilir ve/veya üyelikleri askıya alabilir.

 

YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI:

ALICI:

TARİH:

 

Okudum ve kabul ediyorum.

bottom of page